prepravce

Často kladené otázky k elektronickému mýtnému

Jaké jsou hlavní důvody pro zavedení systému el. mýta?

Hlavním cílem je získání většího objemu finančních prostředků na další rozvoj dopravní infrastruktury.Jeden z dalších významných důvodů je nastartování harmonizace poplatků za užívání silniční dopravní cesty s železnicí, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy vůči silniční a k částečnému snížení počtu kamionů.Jak je spočtena výnosnost systému?

V současné době se odhaduje roční výnos zhruba 10 mld. Kč, po rozšíření zpoplatnění i na kamiony nad 3,5 t očekáváme 26 mld. Kč. Pro porovnání: loni se vybralo na dálničních poplatcích zhruba 2,2 mld. Kč.Za jak dlouho se systém zaplatí?

V závislosti na nabídnuté ceně systému se jeho pořízení vrátí už v průběhu prvních dvou let od jeho zavedení. Podstatné je, že jeho zavedení nebude stát ani korunu. Náklady se dodavateli systémů uhradí recipročně z vybraného mýtného.Od jaké váhy budou kamiony zpoplatňovány?

Nvoela zákona č. 13/1997 ukládá povinnost platit elektronického mýtného týkat vozidlům nad 12 tun, lze ale očekávat, že se v příštích letech rozšíří tato povinnost i na vozidla nad 3,5 tuny.Jak velké množství nákladních aut z jejich celkového objemu splňuje toto kriterium?

Podle našich odborných odhadů (v závislosti na počtu registrovaných nákladních automobilů v ČR) by se to mělo týkat 60 000 - 65 000 tuzemských aut a 30 000 - 35 000 zahraničních vozidel nad 12 tun, v případě, že by došlo ke změně rozsahu zpoplatnění od 3,5 bude se jednat o 105 000 – 115 000 tuzemských aut a 35 000 – 45 000 zahraničních aut.Kolik nákladních aut jen tranzituje?

Odhad čistě tranzitujících vozidel přes ČR se pohybuje v intervalu 20 – 30% v případě aut nad 12 tun, pro vozidla nad 3,5 tuny a do 12 tun se odhad pohybovat kolem 10%. Podobná čísla uvádějí i okolní země.Jsou podmínky soutěže technologicky neutrální?

Ano, zadávací dokumentace v této oblasti doslova cituje znění SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství a je zpracována v souladu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Zadávací dokumentace dále specifikuje požadavky na další částí veřejné zakázky., kterou jsou
• výběr mýtného - billing,
• vynucování - enforcement,
• podporu uživatelů komunikací i uživatelů systému,
• centrální dohled a řízení systému a administrativu
vše je volně k dispozici na www stránkách Ministerstva dopravy.Je možné zpoplatnit celou silniční síť?

Až doposud umožňovala směrnice 1999/62/ES zpoplatňovat mýtným pouze užívání dálnic nebo víceproudých silnic pro motorová vozidla, za užívání mostů, tunelů a horských průsmyků. V členském státě, kde se nenalézá síť dálnice nebo silnic pro motorová vozidla, mohlo být mýtné ukládáno také  za užívání pozemních komunikací nejvyšší kategorie, která se v tomto státě nalézá.
Schválená novela směrnice EHS o výběru poplatků za užívání vybrané silniční infrastruktury těžkými nákladními vozidly dává určitou možnost zpoplatnit mýtným nejen dálnice a silnice zařazené do sítě TEN, ale i další komunikace za předpokladu, že je to v soulady s pravidly EU (především s prinicpem proporcionality, nediskriminace a transparentnost navrženého režim) a je to prokonzultováno s Evropskou unií.
Hrozí objíždění zpoplatněných úseků?

Obavy z toho, že po zavedení elektronického mýtného přestanou kamiony jezdit po dálnicích, jsou přehnané a nepochybně souvisejí s předvolební rétorikou opozičních a neparlamentních stran. Zkušenosti z Rakouska i Německa jasně ukazují, že kamiony dál jezdí po zpoplatněných úsecích a že jenom malé procento nákladních vozidel se snaží tyto úseky objíždět. Je to totiž logické, vynaložený čas i vyšší spotřeba pohonných hmot na mnohem delší a časově náročnější trase vedlejšími cestami jen stěží může kompenzovat náklady spojené se zaplacením mýta.

 Každopádně však lze využít následující opatření:

1. obchvaty měst zůstanou nezpoplatněné tak jako dnes
2. sazbu mýtného lze snížit na minimum tam, kde existuje paralelní trasa
3. v krajním případě lze zpoplatnit i objízdnou trasu
4. nic obcím nebrání, aby umístily na paralelní objízdné trase značku zákaz vjezdu vozidlům nad 12 t.
Kolik kilometrů dálnic a silnic bude zpoplatněno v první etapě zavedení systému elektronického mýtného?

Vítězný uchazeč výběrového řízení nabídl zavedení elektronického mýtného hned na obou etapách. Od 1. ledna 2007 tak bude zpoplatněno všech cca 2100 km dálnic a vybraných silnic I. tříd. Přehled zpoplatněných silnic najdete na http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/mytne/
Může systém el mýtného omezit počet kamionů na dálnicích?

Nelze očekávat razantní snížení počtu kamionů. Jak už bylo uvedeno výše, je to jeden z doprovodných záměrů zavedení systému elektronického mýtného, prvotní je získání zdrojů na výstavbu a údržbu dálniční a silniční sítě.,. Za úspěch lze považovat i stabilizaci a zastavení nárůstu počtu kamionů na českých silnicích.Jakým způsobem se bude vyhodnocovat úspěšnost výběru poplatků?

Dodavatel bude povinen poskytovat služby podle Smlouvy o službách ve smyslu zadávací dokumentace tak, aby úspěšnost předepsání mýtných transakcí v kalendářním měsíci dosáhla minimálně 95% všech transakcí, které měly být Systémem výkonového zpoplatnění zaznamenány (tzn. všech průjezdů Zpoplatněných vozidel mýtnými body). Kvalita služeb bude měřena vždy měsíčně nezávislým znalcem oznámeným dodavateli, a to způsobem popsaným v příloze C Obchodních podmínek zadávací dokumentace. Vše opět volně k dispozici www stránkách MD.Mají poradenské firmy zkušenosti se systémy elektronického mýtného?

Ano. Zadávací podmínky na projektového manažera mimo jiné stanovily požadavek na zkušenost uchazeče se zakázkou ve výši minimálně tří miliard korun, která se alespoň v částce 700 milionů věnovala IT technologiím. Obě firmy, které byly vybrány do funkce projektového manažera, mají dlouholeté zkušenosti z projektového poradenství a zavádění informačních technologií.Jak bude stanoven poplatek pro příležitostné uživatele za zapůjčení OBU?

Zapůjčení OBU jednotky bude řešeno formou vratné zálohy. Zálohy za poskytnuté OBU jednotky ukládá uchazeč na účet provozovatele systému a její výše bude obdobná ceně OBU jednotky. Financování ukradených či poškozených palubních elektronických jednotek bude řešit prováděcí právní předpis.Jaké jsou dosavadní a očekávané roční přepravní výkony vozidel nad 12 tun?

Výkony vycházející z modelu výkonů založeného na provedeném měření v roce 2005 jsou pro rok:

2005 - 1,2 miliardy vozokilometrů na D + R ( cca 700 mil vozokilometrů na vybraných silnicích I. tř.)
2007 - 1,5 miliardy vozokilometrů na D + R ( cca 740 mil vozokilometrů na vybraných silnicích I. tř.)
Může budování systému elektronického mýtného ohrozit správní řízení ze strany Evropské komise?

Není pravda, že by s námi hodlala Evropská komise zavést správní řízení. Dostali jsme pouze žádost o stanovisko, na kterou jsme odpověděli – je to běžný způsob komunikace s členskými zeměmi.Jaká je navrhovaná výše mýtného za kilometr pro kamiony nad 12 tun?

V materiálu Návrh metodiky výpočtu sazeb mýtného, který jsme zaslali vládě po předchozím projednání v Řídícím výboru projektu výkonového zpoplatnění a po provedeném mezirezortním připomínkovém řízení, byla stanovena průměrná cena v souladu se zněním Směrnice 1999/62/ES za 1 km na dálnicích a rychlostních komunikacích 4,05 Kč a na silnicích I. třídy 1,90 Kč. Cena bude variabilní dle denní a roční doby, typu komunikace a bude zvýhodňovat vozidla EURO III a IV.

Zdroj: MDČR

 

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.